Претрага

У петак 29. октобра 2021. године сједница СО Шамац

За петак 29.10.2021. године заказана је XI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са X редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за 2021. годину
4. Приједлог одлуке о утврђивању локације за депонију неопасног отпада на подручју општине Шамац

5. Приједлог одлуке о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије и друге непокретности у својини Општине Шамац
6. Приједлог одлуке о давању сагласности на Анекс 1 Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем Бошком (Ђоко) Николићем из Обудовца
7. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке o повјеравању послова управљања и одржавања православних гробаља у насељеном мјесту Шамац
8. Извјештај о раду ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2020/2021. годину
9. Годишњи програм рада ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2021/2022. годину
10. Програм рада Народне библиотеке Шамац за 2022. годину
11. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године
12. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01.2021. г. - 30.06.2021. г.
13. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2020/2021. године
14. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју у 2020. години
15. Избор, именовање, разрјешење
а) Приједлог рјешења о измјени рјешења о избору предсједника и чланова Савјета за омладину и спорт
б) Приједлог рјешења о измјени рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за заштиту људских права и друштвени надзор
в) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
г) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар ''Никола Тесла'' Шамац у име јединице локалне самоуправе
16. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 11. сједницу можете преузети овдје