Претрага

У петак 28. маја 2021. године сједница СО Шамац

За петак 28.05.2021. године заказана је VII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са VI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о давању овлашћења за обављање послова из надлежности Скупштине ЈП ''Слободна Зона'' д.о.о. Шамац, у име оснивача

4. Приједлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
5. Приједлог одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
6. Приједлог одлуке о условима и висини закупнине за градско грађевинско земљиште за постављање привремених објеката-гаража
7. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Шамац у 2020. години
8. Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац за 2020. годину
9. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2020. годину са годишњим обрачуном
10. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад за 2021. годину
11. Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2020. годину са финансијским резултатом пословања
12. План рада са финансијским планом ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац за 2021. годину
13. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.01. - 31.12.2020. године
14. Информација о пословању КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац за 2020. годину
15. Информација о плану пословања КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац за 2021. годину
16. Финансијски извјештај за период 01.01.2020 - 31.12.2020. године ЈПУ ''Радост'' Шамац
17. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинском земљишта у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац (Лугови)
в) Приједлог одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Шамац
18. Избор, именовања, разрјешења
а) Извјештај Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општине Шамац
б) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
г) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, као представника оснивача
е) Приједлог рјешења о именовању  члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, као представника оснивача
ж) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
и) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' ' Шамац
ј) Приједлог рјешења о именовању члана Управног одбора ЈЗУ ''Апотека''  Шамац
к) Приједлог рјешења о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за буџет и финансије
л) Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјене Просторног плана Општине Шамац 2013-2033
љ) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
19. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 7. сједницу можете преузети овдје