Pretraga

Stručna služba Načelnika opštine

Stručna služba  Načelnika  Opštine  obavlјa  stručne  i  administrativno-tehničke  poslove  lokalne uprave  i  zadatke  za  potrebe  Načelnika  Opštine,  obezbjeđuje  podatke  potrebne  za  rad  Načelnika, obavlјa normativno-pravne poslove za potrebe Načelnika, vrši poslove organizacije i nadzora rada Opštinske uprave, donosi akte koji se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom iz nadležnosti Načelnika, priprema akte koji se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom iz nadležnosti Skupštine i upućuje ih Skupštini na razmatranje i usvajanje, obavlјa poslove zastupanja Opštine u postupcima pred sudom i drugim organom u kojima po Zakonu o pravobranilaštvu Republike Srpske Pravobranilaštvo ne zastupa Opštinu, poslove provođenja kompletne procedure javnih nabavki roba, usluga i radova u skladu sa zakonom, od procjene investicije, pripreme tenderske dokumentacije, raspisivanja  javnih  nabavki,  prijema  tenderske  dokumentacije,  izbora  najpovolјnijeg  ponuđača, pripreme  prijedloga  ugovora  i  praćenja  realizacije  ugovora,  donosi  upravne  akte  koji  su  u nadležnosti Načelnika, koordinira rad opštinske uprave, obavlјa poslove informisanja javnosti iz svoje  nadležnosti,  vrši  poslove  upravlјanja  lјudskim  resursima,  sarađuje  sa  Savezom  opština  i gradova  Republike  Srpske,  podnosi  Skupštini  Opštine  izvještaje  i  informacije  iz  djelokruga svojih poslova, obavlјa i druge poslove koje joj Načelnik Opštine stavi u djelokrug rada.

U okviru poslova i radnih zadataka Stručne službe Načelnika opštine sistematizovaće se radna mjesta službenika koji će obavljati stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i skupštinskih radnih tijela u skladu sa zakonom i Statutom opštine.