Претрага

У сриједу 30. јуна 2021. године сједница СО Шамац

За сриједу 30.06.2021. године заказана је VIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са VII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
4. Приједог одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања

5. Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине
6. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац
7. Извјештај о реализацији Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
8. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2020. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2021. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину и план коришћења средстава прикупљених од пољопривредних сагласности у 2021. години
9. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2020/21 години
10. Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра ''Никола Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2020/2021. годину
11. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2020. години са упоредним показатељима из 2019. године
12. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2020. годину са планом рада за 2021. годину
13. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац (локалитет Црквина)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац (локалитет Дуга)
14. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Шамац
15. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 8. сједницу можете преузети овдје