Претрага

У петак 29. јануара 2021. године сједница СО Шамац

За петак 29.01.2021. године заказана је II редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова.

- Полагање свечане заклетве одборника Милана Николић

За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са I сједнице Скупштине општине Шамац
2. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2021. годину
3. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години

4. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2021. години
5. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m² корисне површине стамбеног и пословног простора за 2020. годину на подручју општине Шамац
6. Приједлог Одлуке о покретању процеса израде интегрисане стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2021-2030
7. Приједлог Одлуке о економској цијени услуге ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021. годину
8. Приједлог Одлуке о измјенама одлуке о одборничкој легитимацији
9. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
10. Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданипте ''Радост'' Шамац за радну 2019/2020. годину
11. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
12. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
13. Приједлог одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
14. Приједлог одлуке о утврђивању листе стучњака за именовање у Комисију за пријем службеника у Општинској управи Општине Шамац
15. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Шамац
16. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Шамац
17. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
18. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
19. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 2. сједницу можете преузети овдје