У сриједу 30. септембра 2020. године сједница СО Шамац

За сриједу 30.09.2020. године заказана је XLIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XLII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Извод из записника са I тематске сједнице Скупштине општине Шамац
3. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац

4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета за 2020. годину
5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналном реду
6. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Oдлуке о давању сагласности на оснивање права службености на непокретностима
7. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 30.06.2020. године
8. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду 01.01.2020 до 30.06.2020. године
9. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 30.06.2020. године
10. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021. годину
11. Имовинско-правни односи
а) Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Црквинa)
б)  Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Ново Село)
в)  Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Насеље Немањића)
г) Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
13. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
14. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
15. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 43. сједницу можете преузети овдје