Претрага

У петак 5. јуна 2020. године сједница СО Шамац

За петак 05.06.2020. године заказана је XL редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И   Р  Е Д

1. Извод из записника са XXXIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Извод из записника са I ванредне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Информација Начелника општине и Штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и активностима за реаговање на појаву болести COVID - 19 на територији општине Шамац

4. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника правобраниоца  Добој  за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године општина Шамац
5. Извјештај о извршењу буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
6. Приједлог одлуке о покрићу дефицита буџета општине Шамац по годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину
7. Приједлог одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза из ранијег периода
8. Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2019. годину
9. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години
10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2019. години
11. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Шамац са годишњим финансијским обрачуном за 2019. годину
12. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу Шамац за 2020. годину
13. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2019. годину
14. Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2020. годину
15. Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1.јануара до 31. децембра 2019. године
16. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2019. годину са годишњим обрачуном
17. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад за 2020. годину
18. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља  Шамац у 2019. години са годишњим обрачуном
19. План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2020. годину
20. Финансијски извјештај за период 01.01.2019-31.12.2019. године ЈПУ ''Радост''
21. Имовинско правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Дуга)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет 1 Црквина)
в) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет 2  Црквина)
г)  Приједлог одлуке о давању на кориштење и одржавање непокретности у својини Општине Шамац
22. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 40. сједницу можете преузети овдје