Претрага

У петак 28. фебруара 2020. године сједница СО Шамац

За петак 28.02.2020. године заказана је XXХIX редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXXVIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о висини накнаде за обављање послова техничког прегледа објеката

4. Приједлог одлуке о повјеравању обављања послова комуналне дјелатности ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
5. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем Ђирић Томиславом из Обудовца
6. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
7. Приједлог програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Шамац за 2020. годину
8. Приједлог програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
9. Приједлог годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Шамац за 2020. годину
10. Приједлог програма и календара културних активности у 2020. години
11. Информација о реализацији програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње у 2019. години
12. Информација о реализацији програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2019. години
13. Информација о раду општинских инспекција у 2019. години са планом рада за 2020. годину
14. Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2019. години
15. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2019. године
16. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 39. сједницу можете преузети овдје