Претрага

Општинска управа

Општинска управа, као дио извршне власти чији је носилац Начелник Општине, обавља послове утврђене законом, Статутом и Одлуком o оснивању Општинске управе, а који се односе на:

- извршавање и спровођење прописа и других аката Скупштине Општине (у даљем тексту: Скупштина) и Начелника Општине (у даљем тескту: Начелник),

- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина и Начeлник,

- извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршавање повјерено Општини,

- извршавање послова и задатака у реализацији Стратегије развоја општине и другим документима стратешког и другог планирања развоја општине,

- вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина и Начелник.

 

Општинска управа се организује и дјелује као сервис грађана у складу са критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности.

Полазећи од њеног дјелокруга рада Општинска управа се организује, између осталог, уз поштовање сљедећих принципа:

- законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим интересима физичких и правних лица,

- обезбјеђење једнаке правне заштите и остваривања на закону заснованих права, обавеза и интереса сваког грађанина, без дискриминације по било којој основи,

- обезбјеђивање континуираног и ефикасног одвијања процеса рада, односно пружања услуга грађанима и другим корисницима,

- стручно и професионално обављање послова, без страначких и других политички мотивисаних утицаја,

- финансијска ограничења и јавни интерес,

- ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова,

- обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице,

- остваривање одговорности запослених и именованих лица за законитост рада и придржавање правила модерно организоване локалне управе,

- рационално коришћење радног времена и јачање радне дисциплине,

- стално стручно образовање и професионално усавршавање запослених,

- примјена система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008,

- унапређење економичности и ефикасности рада Општинске управе увођењем савремених метода рада и развијање система савременог управљања људским ресурсима,

Рад Општинске управе се заснива на годишњем плану рада који доноси Начелник, у складу са Одлуком о оснивању Општинске управе и другим актима.

 

Организација Општинске управе уређује се Одлуком о оснивању Општинске управе и Правилником о организацији и систематизацији  радних  мјеста  Општинске  управе  и  Територијалне  ватрогасне  јединице    даљем тексту: Правилник), којег доноси Начелник.

Правилником  се  уређују  организација,  послови  који  се  обављају  у  организационим јединицама,  опис  послова  радних  мјеста,  сложеност  послова,  службена  звања,  услови  за  обављање послова, потребан број извршилаца, правила за збрињавање вишка запослених, одговорност запослених и планирање извршавања послова и задатака, као и друга питања од значаја за организацију и систематизацију радних мјеста у Општинској управи, у складу са законом, Уредбом о категоријама, звањима  и  условима  за  обављање  послова  службеника  у  јединицама  локалне  самоуправе  и  овом Одлуком.

 

Организација Општинске управе и систематизација радних мјеста редовно се усклађује са промјењеним околностима које утичу на ефикасност и ефективност рада Општинске управе, усљед доношења или измјена прописа, планова и програма рада, финансијских ограничења и ради усклађивања са исказаним потребама и интересима грађана и других корисника услуга.

 

Основни организациони облици Општинске управе су: одјељења и службе (у даљем тексту: основне организационе јединице).

Одјељења и службе организују се по одсјецима и рефератима (у даљем тексту: унутрашње организационе јединице), као и по радним мјестима.

Посебни организациони облици Општинске управе су самостални одсјеци, чији дјелокруг рада је утврђен законом.

Ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске управе образују се мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на подручју општине.

 

У Општинској управи образују се сљедећа одјељења:

 

- Одјељење за општу управу

- Одјељење за финансије

- Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, и

- Одјељење за привреду.

 

 

У Општинској управи образују се сљедеће службе, као основне организационе јединице:

- Стручна служба Скупштине Општине,

- Стручна служба Начелника Општине,

- Служба за друштвене дјелатности,

- Служба за локални економски развој, пољопривреду и село.

 

Ради  обављања  послова  заштите  од  пожара  на  територији  општине  и  других  послова утврђених законом, образује се Одсјек Територијална ватрогасна јединица са статусом самосталног одсјека, као посебна организациона јединица Општинске управе.

 

Ради обављања послова из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа и цивилне заштите у складу са законом и прописима општине, образује се Одсјек Цивилне заштите са статусом самосталног одсјека, као посебна организациона јединица Општинске управе.

 

Ради обављања инспекцијских послова утврђених законом на територији општине образује се Одсјек за инспекције са статусом самосталног одсјека, као посебна организациона јединица Општинске управе.