Pretraga

Opštinska uprava

Opštinska uprava, kao dio izvršne vlasti čiji je nosilac Načelnik Opštine, obavlјa poslove utvrđene zakonom, Statutom i Odlukom o osnivanju Opštinske uprave, a koji se odnose na:
- izvršavanje i sprovođenje propisa i drugih akata Skupštine Opštine (u dalјem tekstu: Skupština) i Načelnika Opštine (u dalјem tesktu: Načelnik),
- pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština i Načelnik,
- izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršavanje povjereno Opštini,
- izvršavanje poslova i zadataka u realizaciji Strategije razvoja opštine i drugim dokumentima strateškog i drugog planiranja razvoja opštine,
- vršenje stručnih i drugih poslova koje joj povjeri Skupština i Načelnik.

Opštinska uprava se organizuje i djeluje kao servis građana u skladu sa kriterijumima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti.

Polazeći od njenog djelokruga rada Opštinska uprava se organizuje, između ostalog, uz poštovanje slјedećih principa:
- zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim interesima fizičkih i pravnih lica,
- obezbjeđenje jednake pravne zaštite i ostvarivanja na zakonu zasnovanih prava, obaveza i interesa svakog građanina, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi,
- obezbjeđivanje kontinuiranog i efikasnog odvijanja procesa rada, odnosno pružanja usluga građanima i drugim korisnicima,
- stručno i profesionalno obavlјanje poslova, bez stranačkih i drugih politički motivisanih uticaja,
- finansijska ograničenja i javni interes,
- efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavlјanjem poslova,
- objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće organizacione jedinice,
- ostvarivanje odgovornosti zaposlenih i imenovanih lica za zakonitost rada i pridržavanje pravila moderno organizovane lokalne uprave,
- racionalno korišćenje radnog vremena i jačanje radne discipline,
- stalno stručno obrazovanje i profesionalno usavršavanje zaposlenih,
- primjena sistema upravlјanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2008,
- unapređenje ekonomičnosti i efikasnosti rada Opštinske uprave uvođenjem savremenih metoda rada i razvijanje sistema savremenog upravlјanja lјudskim resursima,

Rad Opštinske uprave se zasniva na godišnjem planu rada koji donosi Načelnik, u skladu sa Odlukom o osnivanju Opštinske uprave i drugim aktima.

Organizacija Opštinske uprave uređuje se Odlukom o osnivanju Opštinske uprave i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji  radnih  mjesta  Opštinske  uprave  i  Teritorijalne  vatrogasne  jedinice  (u  dalјem tekstu: Pravilnik), kojeg donosi Načelnik.

Pravilnikom  se  uređuju  organizacija,  poslovi  koji  se  obavlјaju  u  organizacionim jedinicama,  opis  poslova  radnih  mjesta,  složenost  poslova,  službena  zvanja,  uslovi  za  obavlјanje poslova, potreban broj izvršilaca, pravila za zbrinjavanje viška zaposlenih, odgovornost zaposlenih i planiranje izvršavanja poslova i zadataka, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Opštinskoj upravi, u skladu sa zakonom, Uredbom o kategorijama, zvanjima  i  uslovima  za  obavlјanje  poslova  službenika  u  jedinicama  lokalne  samouprave  i  ovom Odlukom.

Organizacija Opštinske uprave i sistematizacija radnih mjesta redovno se usklađuje sa promjenjenim okolnostima koje utiču na efikasnost i efektivnost rada Opštinske uprave, uslјed donošenja ili izmjena propisa, planova i programa rada, finansijskih ograničenja i radi usklađivanja sa iskazanim potrebama i interesima građana i drugih korisnika usluga.

Osnovni organizacioni oblici Opštinske uprave su: odjelјenja i službe (u dalјem tekstu: osnovne organizacione jedinice).

Odjelјenja i službe organizuju se po odsjecima i referatima (u dalјem tekstu: unutrašnje organizacione jedinice), kao i po radnim mjestima.

Posebni organizacioni oblici Opštinske uprave su samostalni odsjeci, čiji djelokrug rada je utvrđen zakonom.

Radi efikasnijeg izvršavanja zakonskih i statutarnih obaveza Opštinske uprave obrazuju se mjesne kancelarije za pojedina naselјena mjesta na području opštine.

U Opštinskoj upravi obrazuju se slјedeća odjelјenja:
- Odjelјenje za opštu upravu
- Odjelјenje za finansije
- Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, i
- Odjelјenje za privredu i inspekcijske poslove.

U Opštinskoj upravi obrazuju se slјedeće službe, kao osnovne organizacione jedinice:
- Stručna služba Načelnika Opštine,
- Služba za društvene djelatnosti,
- Služba za lokalni ekonomski razvoj.

Radi  obavlјanja  poslova  zaštite  od  požara  na  teritoriji  opštine  i  drugih  poslova utvrđenih zakonom, obrazuje se Odsjek Teritorijalna vatrogasna jedinica sa statusom samostalnog odsjeka, kao posebna organizaciona jedinica Opštinske uprave.

Radi obavlјanja poslova iz oblasti zaštite i spasavanja građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća i civilne zaštite u skladu sa zakonom i propisima opštine, obrazuje se Odsjek Civilne zaštite u okviru Službe za društvene djelatnosti.

Radi obavlјanja inspekcijskih poslova utvrđenih zakonom na teritoriji opštine obrazuje se Odsjek za inspekcije u okviru Odjeljenja za privredu.